[PGDRP] POST GRADUATE DIPLOMA IN RADIO PRASARAN


MRP-001 JANSANCHAR KA SAMANYA ADHYAN

Block-1Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5
Block-2Unit 6Unit 7Unit 8Unit 9
Block-3Unit 10Unit 11Unit 12Unit 13
Block-4Unit 14Unit 15Unit 16Unit 17Unit 18
Block-5Unit 19Unit 20Unit 21

MRP-002 रेडियो माध्यम

Block-1 रेडियो माध्यम से परिचयBlock-2 रेडियो कार्यक्रम निर्माणBlock-3 रेडियो विधाएँ
Unit 1Unit 7Unit 12
Unit 2Unit 8Unit 13
Unit 3Unit 9Unit 14
Unit 4Unit 10Unit 15
Unit 5Unit 11Unit 16
Unit 6Unit 17
Unit 18

RADIO LEKHAN

Block-4Unit 13Unit 14Unit 15Unit 16

MRP-004 Pariyojana Lekhan 


MRP-005 Prasanthi Prashikshan 


MRP-006 Prabandh Prashikshan 


MRP-007 Prasaran Prashikshan 


MRP – 006 Prabandh Prashikshan 


error: Content is protected !!